تبلیغات
تازه های عمران و معماری - آموزش تخصصی نرم افزار کنترل پروژه MSP ویژه تابستان 94

آموزش کاملا" کاربردی نرم افزار قدرتمند MSP توسط کارشناس ارشد کنترل پروژه ، طی 12جلسه ی 2.5ساعته در محل شما. آموزش بطور گام به گام و در قالب یک پروژه ی عملی ارائه خواهد شد. ( فقط دوستان شهر مشهد - 09157040553 )
نرم افزار مایکروسافت پراجکت به عنوان یکی از پرکابردترین نرم افزارهای مدیریت پروژه امروزه جایگاه ویژه ای میان مخاطبان خود ایجاد نموده است که در این دوره سعی بر آن است تا علاوه بر آشنایی با امکانات و نحوه کار با این نرم افزار مفاهیم مدیریت پروژه نیز به مخاطبان انتقال یابد .
مفاد دوره ی مذکور عبارت است از :
• برنامه ریزی پروژه
o آشنای با مفاهیم مدیریت و کنترل پروژه
o شروع کار با نرم افزار Microsoft Office Project

o سازماندهی پروژه

o تخصیص منابع

o تسطیح منابع

o بهینه سازی جزئیات پروژه
و ...


نرم افزار مایکروسافت پراجکت به عنوان یکی از پرکابردترین نرم افزارهای مدیریت پروژه امروزه جایگاه ویژه ای میان مخاطبان خود ایجاد نموده است که در این دوره سعی بر آن است تا علاوه بر آشنایی با امکانات و نحوه کار با این نرم افزار مفاهیم مدیریت پروژه نیز به مخاطبان انتقال یابد .
مفاد دوره ی مذکور عبارت است از :
• برنامه ریزی پروژه
o آشنای با مفاهیم مدیریت و کنترل پروژه
o شروع کار با نرم افزار Microsoft Office Project
 ورود اطلاعات فعالیتها
 طراحی تقویم پروژه
 گام های ایجاد طرح پروژه
 نحوه ورود انواع فعالیتها و زمان های آنها
 انواع وابستگی ها و نحوه ایجاد آنها بین فعالیت ها
o سازماندهی پروژه
 طراحی گروه های پروژه
 طراحیساختار شکست کارWBS
o تخصیص منابع
 منابع محدود
 منابع نامحدود
 تخصیص هزینه های غیر مستقیم
 تخصیص یکنواخت منبع به فعالیت
 تخصیص غیر یکنواخت منبع به فعالیت
o آشنائی با گراف منابع
o تسطیح منابع
 تسطیح اتوماتیک
 تسطیح غیر اتوماتیک
o بهینه سازی جزئیات پروژه
 طراحی (Sorting, Filtering and Grouping)
 طراحی و آشنای با انواع Table
 طراحی و آشنای با انواع Toolbars
 طراحی و آشنای با انواع View Bar
کنترل پروژه
• ایجاد برنامه هدف (مصوب) پروژه
• سنجش پروژه
o انواع روشهای وزن دهی
o اجرای وزن دهی در نرم افزار
• پیاده سازی EVMSبه کمک نرم افزار
o طراحی گراف به کمک نرم افزار Excel
o تحلیل گراف به کمک شاخص های EV
• بهنگام کردن پروژه
o بهنگام کردن زمان
o بهنگام کردن منابع
o بهنگام کردن هزینه
o تحلیل وضعیت پروژه به کمک وزن دهی و EVMS
• گزارش گیری
o گزارشات جدولی
o گزارشات Excel
o گزارشات Visio
• بودجه بندی
o انواع روشهای بودجه بندی
o تقسیم بندی بودجه
o بودجه بندی به کمک نرم افزار
o تحلیل بودجه بندی
o تسطیح پروژه با توجه به بودجه